Wetsvoorstel Wet Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Vanaf 1 januari 2026 mogen uitleners van arbeidskrachten alleen op de markt opereren als zij daartoe toegelaten zijn door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: ‘SZW’). Bovendien mogen bedrijven die gebruik maken van inleners, alleen zakendoen met inleners die toegelaten zijn door de Minister van SZW. Dat is momenteel in het Wetsvoorstel Wet Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (hierna: ‘WTTA’) opgenomen.

Wetsvoorstel Wet Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Het wetsvoorstel WTTA introduceert een publiek toelatingsstelsel voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen (hierna: ‘uitleners’). De wetgever beoogt door middel van het toelatingsstelsel werknemers beter te beschermen tegen malafide uitzendbureaus en minder oneerlijke concurrentie tussen inleners bewerkstelligen.

1. Toelating

Om te worden toegelaten moeten uitleners aan 3 vereisten voldoen, namelijk:

 • Uitleners dienen vóór 1 juli 2025 een toelating aan te vragen en zich te laten certificeren door Stichting Normering Arbeid (hierna: ‘SNA’);
  • Gedurende de certificatie wordt beoordeeld of aan het normenkader van de SNA wordt voldaan. Het normenkader bestaat grotendeels uit reeds bestaande wettelijke verplichtingen.
  • De uitleners op wie het toelatingsstelsel van toepassing wordt, zijn ondernemingen die vanuit commerciële overwegingen arbeidskrachten aan hun inleners ter beschikking stellen. Van hen wordt verwacht dat zij voldoen aan een normenkader om voor toelating in aanmerking te komen. Daarmee dienen uitleners aan te tonen dat zij voldoen aan de relevante arbeidswetten, socialezekerheidswetten en fiscale regelgeving;
 • Uitleners dienen een waarborgsom van € 100.000 over te maken (voor startende ondernemers geldt een bedrag van € 50.000) aan het Ministerie van SZW als financiële zekerheidsstelling;
  • Er komt een overgangsregeling voor uitleners die vóór 1 januari 2026 al 4 jaren operationeel zijn;
   1. Zij kunnen dit bewijzen door middel van o.a. een inschrijving in het Handelsregister en aantoonbare bewijzen dat er arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld; én
   2. Zij dienen een schone verklaring van de Belastingdienst te overleggen (met een verklaring toont de uitlener aan dat hij geen belastingaanslagen of andere vorderingen van de Belastingdienst open heeft staan);
  • Na vier jaar krijgt een uitlener de waarborgsom terug, mits er geen verhaal op die waarborgsom is ingediend. Dat is het geval indien er geen bestuurlijke sancties (bijvoorbeeld wegens het overtreden van de WML, WAADI, WAV, WagwEU) zijn opgelegd en afdracht van de omzetbelasting, de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen heeft plaatsgevonden;
  • de waarborgsom geldt ook voor buitenlandse uitleners die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen.
 • Uitleners moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen overleggen,
  • Buitenlandse uitleners zijn om uitvoeringstechnische redenen uitgezonderd van het VOG-vereiste.

De Arbeidsinspectie (en de Belastingdienst) zal toezicht houden op de verplichtingen voor de in- en uitleners. Periodiek zal gecontroleerd worden of de uitzendbureaus zich aan de regels blijven houden. Tussen de SNA, de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst zal publiek-private informatie-uitwisseling plaatsvinden om het overheidstoezicht te bevorderen.

2. Ontheffing van de toelatingsplicht

Uitleners die slechts in zeer beperkte mate arbeidskrachten ter beschikking stellen kunnen bij de Minister van SZW om een ontheffing vragen van het verbod om zonder toelating arbeidskrachten ter beschikking te stellen. Een uitlener komt voor ontheffing in aanmerking indien aan twee vereisten wordt voldaan, namelijk:

 • de som van de vergoedingen aan ter beschikking gestelde arbeidskrachten over een periode van twaalf maanden bedraagt minder dan 10% van de loonsom over die periode en bedraagt ten hoogste € 2,5 miljoen; en
 • de omzet van de uitlener die hij behaalt met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten bedraagt in twaalf maanden niet meer dan € 5 miljoen.

Van voorstel naar wet

Het wetsvoorstel is nog in behandeling. Er is kritiek op, dus mogelijk wordt het nog aangepast. Wij houden je op de hoogte!

Neem contact op

Contact

Mr. Thessa van Zoeren
Thessa van Zoeren

Adviseur arbeidsrecht

+31 (0)53 303 43 36

Mr. Gerard Gelling
mr. Gerard Gelling

Loonheffingsspecialist

+31 (0)591 657 857

Deel dit artikel