Privacyverklaring

Over de verwerking van persoonsgegevens

Deze pagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld voor online gebruikers rondom Moore MKW. Als je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen via marketing@moore-mkw.nl.

Privacyverklaring

Via de dienst moore-mkw.nl en overige websites van Moore MKW worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Moore MKW acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Europese Privacy Verordening (Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Moore MKW is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door bijvoorbeeld whitepapers te downloaden, communicatie aan te vragen, je aan te melden voor evenementen, te solliciteren of contact met ons op te nemen laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect naar een bepaald persoon te herleiden zijn.

Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, contact- of informatie aanvraag, offerte aanvraag, aanmelding bijeenkomst en/of evenement, sollicitatie of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens (indien noodzakelijk) voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen. Welke van deze gegevens van toepassing zijn, hangt af van of je (potentiële) cliënt, werknemer, websitebezoeker of sollicitant bent:

 • Naw-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Cv (bij online sollicitaties)
 • Klantnummer
 • Inloggegevens
 • Voorkeuren voor specifieke diensten/producten/interessegebieden
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Voornoemde gegevens worden op basis van een gerechtvaardigd belang dan wel op basis van jouw toestemming door ons verwerkt. Het verstrekken van deze gegevens is niet verplicht. Mocht je deze gegevens niet willen of kunnen verstrekken, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen via marketing@moore-mkw.nl.

Verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • het tot stand brengen van contact middels ons contactformulier;
 • het aanmaken van jouw account op onze website ten behoeve van het inloggen op Moore MKW Online;
 • het kunnen verwerken van jouw online sollicitatie;
 • het kunnen verwerken van je gegevens voor een van onze digitale nieuwsbrieven als je je hiervoor aangemeld hebt;
 • het kunnen verwerken van je gegevens voor de door Moore MKW georganiseerde evenementen en bijeenkomsten.
 • het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Intrekking persoonsgegevens

Je toestemming voor voornoemde persoonsgegevens verwerkingen kun je te allen tijde weer intrekken. Zodra je jouw toestemming intrekt, zullen wij deze persoonsgegevens niet meer verwerken. De intrekking van jouw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van je persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het behalen van de voornoemde doeleinden, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Zodra deze doeleinden worden behaald, dan wel de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan worden je persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Nieuwsbrieven

Wij bieden nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden willen informeren. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees voor onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je weer kunt afmelden.

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf je toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf.

Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Ook laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Verstrekking gegevens aan derden

In sommige gevallen moeten wij derden inschakelen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden toegang tot jouw persoonsgegevens krijgen dan is dit alleen met partijen die zorgvuldig, en in overeenstemming met de AVG, met jouw persoonsgegevens omgaan. De persoonsgegevens worden verwerkt in de EER, dan wel door organisaties buiten de EER waarmee wij een passend beschermingsniveau hebben afgesproken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden en waaraan wij geen persoonsgegevens van je doorgeven. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Moore MKW maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Je rechten

Je hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van jou door ons worden verwerkt. Ook heb je het recht om een verzoek in te dienen tot het wijzigen of verwijderen van je persoonsgegevens uit ons systeem.

Wanneer je meent dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kun je bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken.

Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom je verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Je kunt dit verzoek per post aan ons sturen: Moore MKW, t.a.v. Marketing & Communicatie, Postbus 142, 7500 AC Enschede.

Klacht indienen

Mocht je van mening zijn dat wij je persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerken en dat wij geen/onvoldoende gehoor geven aan je bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard heeft het onze voorkeur dat je hierover eerst contact met ons opneemt.

Wijzigen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden daarom aan om deze tekst regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat je de laatste versie hebt.

Contactgegevens Moore MKW

Postadres

Moore MKW
Postbus 142
7500 AC Enschede
+31 (0)53 850 49 00

Bezoekadres

Moore MKW
Dokter van Deenweg 120
8025 BN Zwolle
+31 (0)38 444 7206

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 28 december 2023