Eindheffing WKR uitruilen: wel mogelijk, ook goed uitvoerbaar?

De Belastingdienst heeft zijn kennisgroepstandpunt gedeeld over de uitruil van brutoloon in het kader van een cafetariaregeling. Daarin wordt de mogelijkheid geboden om bij de hoogte van het uit te ruilen brutoloon rekening te houden met de eindheffing die verschuldigd is vanwege de overschrijding van de forfaitaire ruimte in de werkkostenregeling. Waar gaat het hier precies om? Dat lees je in het voorbeeld onder de afbeelding.

Belastingadvies Martien 2

Voorbeeld

  • Werknemer koopt zonnepanelen voor een bedrag van €1.000;
  • De werkgever vergoedt deze kosten aan de werknemer;
  • Indien de forfaitaire ruimte al volledig is opgebruikt, bedragen de kosten van de werkgever in principe € 1.800, vanwege de verschuldigde eindheffing;
  • Werknemer ruilt in dit kader € 1.500 brutoloon uit. Hierbij is rekening gehouden met een besparing op de werkgeverslasten.

Hierdoor kan de werkgever budgetneutraal uitruilen, zelfs als hij geen forfaitaire ruimte over heeft. Bij een belastingdruk van 50% op het uitgeruilde brutoloon realiseert de werknemer nog steeds een netto voordeel van € 250.

Praktisch uitvoerbaar?

In eerste instantie was onze conclusie: een mooie tegemoetkoming voor de praktijk. De praktische uitvoerbaarheid tempert dit enthousiasme echter behoorlijk. Het uitruilen van de eindheffing is immers alleen nodig op het moment dat de forfaitaire ruimte wordt overschreden. Praktisch gezien zou dit betekenen dat ergens in de loop van het jaar de uitruilsystematiek moet worden aangepast, zodat vanaf dát moment bij het vaststellen van het uit te ruilen bedrag aan brutoloon rekening wordt gehouden met de af te dragen eindheffing. Hiermee wordt de werknemer die aan het begin van het jaar uitruilt sterk bevoordeeld ten opzichte van de werknemer die later in het jaar uitruilt. Dat is geen wenselijke situatie voor een werkgever die goed wil doen voor alle werknemers.

Een andere variant is dat in alle gevallen bij uitruil rekening wordt gehouden met de eindheffing, zie het voorbeeld hiervoor. Gelijke behandeling van werknemers is hiermee wel gedekt. Echter, indien vervolgens blijkt dat forfaitaire ruimte onbenut blijft, kan dit door werknemers worden gezien als een verrijking van de werkgever. De kans is dan groot dat werknemers of de OR hier niet positief tegenover staan en er onrust ontstaat binnen het bedrijf.

De oplossing dichtbij?

Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn om met de werknemer af te spreken dat er in eerste instantie rekening mee wordt gehouden dat over de gehele netto vergoeding eindheffing verschuldigd zal zijn. Aan het eind van het jaar kan vervolgens worden bekeken of en in hoeverre de forfaitaire ruimte daadwerkelijk wordt overschreden en hoeveel eindheffing moet worden afgedragen (stel € 400). Vervolgens kan dit bedrag aan af te dragen eindheffing worden afgezet tegen het bedrag aan eindheffing waarmee rekening is gehouden voor de werknemers die hebben uitgeruild (stel € 1.000).

Het verschil (hier € 600) kan pro rata (op basis van de oorspronkelijke uitruil) worden verdeeld over deze werknemers. Vervolgens kan per werknemer het netto equivalent (hier € 300 bij een tarief van 50%) van het brutobedrag worden bepaald. Dit bedrag kan vervolgens worden ingebracht in de forfaitaire ruimte en netto worden uitbetaald aan de werknemers. Let op: dan is wel vereist dat in december een volledig beeld bestaat van het gebruik van de forfaitaire ruimte van de WKR.

Kritische blik op het gebruik van de forfaitaire ruimte neemt toe

Hiermee wordt optimaler gebruik gemaakt van de forfaitaire ruimte. Een kritische(re) blik van de werknemers/OR op de wijze waarop de forfaitaire ruimte wordt gebruikt is hiermee waarschijnlijk wel te verwachten. De benutting van de forfaitaire ruimte kan immers directe gevolgen hebben voor de portemonnee van de werknemer. Het belang om de WKR-positie secuur te berekenen wordt daarnaast ook groter. Een volledige benutting van de forfaitaire ruimte, terwijl later onjuistheden blijken (bijvoorbeeld advocaatkosten die niet zijn opgenomen in de forfaitaire ruimte), zal immers bij een controle van de Belastingdienst leiden tot een naheffing eindheffing bij de werkgever die niet verhaald kan worden. Het mogelijke gevolg is alsnog een hele dure regeling.

Positief vooruitkijken

Al met al zien we het als een positieve ontwikkeling dat de Belastingdienst meebeweegt om de vergroening van arbeidsvoorwaarden mogelijk te maken. Gebruik maken van deze tegemoetkoming vraagt echter wel om een goede voorbereiding, duidelijke communicatie en een scherpe blik op het gebruik van de forfaitaire ruimte binnen de WKR. Afstemming met werknemers/OR is hierbij zeker aan te bevelen. Uiteraard ondersteunen wij graag in een dergelijk traject. Neem daarvoor gerust contact op met één van onze loonheffingenspecialisten. Wij helpen je vraag verder.

Neem contact op

Contact

Renzo van der Ham
Renzo van der Ham

Loonheffingsspecialist

+31 (0)88 2021 506

Jochem van den Berg
mr. Jochem van den Berg

Loonheffingsspecialist

+31 (0)88 2021 602

Deel dit artikel