Verzoek ambtshalve vermindering box 3

Naar aanleiding van het zogenoemde Kerstarrest van 24 december 2021 hebben belastingplichtigen, die voor een of meer van de jaren 2017 tot en met 2020 bezwaar hadden gemaakt tegen de box 3 heffing, een herziening van de aanslag gehad. Rechtsherstel werd geboden als dit voordeliger was dan de oude regeling. Maar net als onder de oude regeling wordt bij het rechtsherstel het belastbaar inkomen voor box 3 bepaald op basis van fictieve rendementen. Er wordt voor het in aanmerking te nemen rendement geen onderscheid meer gemaakt naar de hoogte van het vermogen, maar naar het vermogenstype (spaartegoeden, schulden of overige).

Verzoek ambtshalve vermindering box 3

Toch kan het zijn dat het door jou daadwerkelijk gemaakte rendement op jouw vermogen lager is dan waar in de uiteindelijke aanslag rekening mee is gehouden. Er worden procedures gevoerd over de vraag of niet het daadwerkelijk gemaakte rendement leidend zou moeten zijn. Als de Hoge Raad straks een, ook voor jou, gunstige uitspraak doet, betekent dit niet automatisch dat jij hier ook van profiteert. Je moet hiervoor namelijk een verzoek om ambtshalve vermindering indienen.

Let op:
Voor de aanslag inkomstenbelasting 2018 moet dit verzoek uiterlijk 31 december 2023 naar de Belastingdienst verstuurd zijn. Dit geldt ook wanneer de aanslag IB 2018 een dagtekening heeft vanaf 12 november 2018.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat de verzoeken om ambtshalve vermindering zullen worden afgewezen. Na het verzoek zal dan ook bezwaar tegen die afwijzing moeten worden gemaakt.

Niet-bezwaarmakers

Heb je geen bezwaar gemaakt tegen box 3 over een van de jaren 2017 tot en met 2020? De niet-bezwaarmakers hebben vooralsnog geen recht op compensatie. Maar dat betekent niet dat daarmee een definitief eind is gekomen aan de kans op rechtsherstel. Het kabinet heeft na overleg met de beroepsorganisaties besloten de vraag of niet-bezwaarmakers toch recht hebben op rechtsherstel opnieuw voor te leggen aan de Hoge Raad en de uitspraak in die zaak voor iedere niet-bezwaarmaker toe te passen. Daartoe is de massaalbezwaarplusprocedure in het leven geroepen.

Staatssecretaris Van Rij heeft bevestigd dat alle niet-bezwaarmakers over die jaren dezelfde rechten krijgen, ongeacht zij wel of geen verzoek om ambtshalve vermindering hebben ingediend.

Let op!: Ben je een niet-bezwaarmaker? Dan hoef je niets te doen.

Met de komst van de massaalbezwaarplusprocedure zijn jouw rechten veilig gesteld, mocht de Hoge Raad oordelen dat ook de niet-bezwaarmakers recht hebben op compensatie.

Deel dit artikel