Nieuw besluit ANBI’s verduidelijkt bestedingscriterium

Vanaf 3 april 2024 geldt een nieuw besluit over het bestedingscriterium voor ANBI's, gepubliceerd door de staatssecretaris van Financiën. Voor ANBI-stichtingen betekent dit dat hun investeringen aan specifieke voorwaarden moeten voldoen om als algemeen nut investering te worden erkend. Dit besluit verduidelijkt hoe ANBI's hun vermogen kunnen aanwenden zonder hun status te riskeren.

Nieuw besluit ANBI’s verduidelijkt bestedingscriterium Context

Nieuw besluit ANBI’s inzake het bestedingscriterium

Wanneer een instelling over de ANBI status beschikt is er een aantal voorwaarden waar deze instelling aan moet voldoen. Eén van deze voorwaarden is het zogenaamde bestedingscriterium. Dit houdt in dat de ANBI haar verkregen vermogen moet aanwenden conform haar algemeen nuttige doel en dat zij niet meer vermogen aanhouden dan nodig is voor de activiteiten van de instelling.

Er zijn een aantal uitzonderingen op deze eis, bijvoorbeeld voor vermogen verkregen uit een schenking of erfenis. Ook vermogen dat voortkomt uit het doel van de ANBI (bijvoorbeeld een natuurgebied) valt onder deze uitzondering. In de praktijk bestaat onduidelijkheid over het antwoord op de vraag wanneer een zogenaamde ‘impact investment’ al dan niet in strijd is met het bestedingscriterium.

Beleid gepubliceerd over voorwaarden van investering

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs een besluit gepubliceerd met beleid over de voorwaarden waaraan een investering moet voldoen om als algemeen nut investering te kwalificeren en daarmee binnen de kaders van het bestedingscriterium te blijven. In overleg met een werkgroep vanuit de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) zijn voorwaarden opgesteld waaraan een dergelijke investering moet voldoen om als algemeen nut investering te kunnen worden aangemerkt. Voldoet een investering aan deze voorwaarden, dan valt de investering in ieder geval binnen de kaders van het bestedingscriterium. De voorwaarden zijn opgenomen in dit besluit.

Voorwaarden algemeen nut investeringen:

  • Het primaire doel van de investering is het rechtstreeks verwezenlijken of bevorderen van een of meer van de algemeen nuttige doelen van de ANBI, zoals opgenomen in haar statuten. Dit doel (of deze doelen) moet(en) voldoende concreet bepaald zijn en ook feitelijk geheel dan wel nagenoeg geheel worden gediend met de investering.
  • De investering is geen zakelijke activiteit met als primair doel om daarmee een voordeel te behalen.
  • Het bedrag van de investering moet door de organisatie waarin wordt geïnvesteerd (nagenoeg) geheel worden aangewend ten behoeve van de activiteit(en) die of het project dat verband houdt met het doel van de investerende ANBI.
  • Een bestuurder van de ANBI of een aan deze bestuurder gelieerde persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) is op geen enkele wijze betrokken als oprichter, bestuurder, aandeelhouder, andere kapitaalverschaffer of werknemer bij de organisatie waarin de ANBI investeert.
  • De ANBI neemt de investering in haar financiële administratie herkenbaar als algemeen nut investering op. De ANBI neemt het doen van algemeen nut investeringen ook op in haar beleidsplan of tussentijdse aanpassingen daarvan.

Dit besluit is met ingang van 3 april 2024 in werking getreden.

Deel dit artikel