Hoe vind je een passende financiering?

Hoe vind je een passende financiering en hoe stel je de gewenste financieringsoplossing vast? Dat bespreken we in dit artikel. Ook gaan we in op hoe je een informatiememorandum opstelt en hoe de bank een financieringsaanvraag beoordeelt.
Corporate Finance 3

Juiste bedrijfsfinanciering voor mijn onderneming

Dat is waar veel ondernemers mee worstelen. Voordat we op zoek gaan naar de juiste financier moeten we eerst met elkaar vaststellen hoe de gewenste financieringsoplossing eruitziet.

In een snel veranderd landschap van financiers, crowdfunding en andere partijen, is het voor de ondernemer steeds lastiger geworden om de juiste bedrijfsfinanciering te vinden voor zijn onderneming. Waar je vroeger je totale financiering vaak bij één bank onderbracht, biedt dat tegenwoordig vaak niet meer genoeg soelaas.

Banken zijn steeds minder bereid om ruimhartig te financieren. Mede door toegenomen regelgeving en bijbehorende kosten zijn banken kritischer geworden in hoeveel zij lenen aan bedrijven. Bancaire financiering is daardoor niet meer de voornaamste manier om je kredietbehoefte in te vullen.

In het gat dat daardoor is ontstaan, zijn vele verschillende partijen gestapt, maar daardoor is het financieringslandschap er niet overzichtelijker op geworden.

In het corporate finance team van Moore MKW zit veel financieringsexpertise, waardoor wij snel de haalbaarheid van een financiering kunnen beoordelen. Wij kunnen vlot op een rij zetten welke financieringsoplossingen passend en welke financiers geschikt zijn.

Wij werken onder meer met Capsearch, een platform dat ons ondersteunt in het vinden van de juiste financier. Capsearch brengt vraag en aanbod bij elkaar. Met deze adviessoftware stellen wij één aanvraag op en kunnen deze direct bij meerdere partijen neerleggen. Deze potentiële financiers krijgen direct alle informatie die zij nodig hebben, waardoor het een efficiënt proces is.

Vaststellen gewenste financieringsoplossing

De eerste fase is het onderzoeken van de haalbaarheid van de financiering. Afhankelijk van de omvang van de benodigde financiering en de financieringsoplossing bepalen wij de beste aanpak. Vervolgens stellen wij samen met de ondernemer een financieringsmemorandum op. Het memorandum dient als informatiebron voor potentiële financiers of investeerders.

Het moet nauwkeurig, overtuigend en professioneel worden opgesteld om de kans te vergroten op het verkrijgen van financiering. Geen wollige taal, maar beknopte tekst met conclusies op basis van de feiten. In het informatiememorandum geven wij een korte beschrijving van de geschiedenis van het bedrijf, de kernactiviteiten en de branche waarin het bedrijf actief is.

Opstellen informatiememorandum

Het opstellen van een informatiememorandum doen wij aan de hand van de volgende acht onderdelen:

 1. Bedrijfsstrategie
 2. Marktanalyse
 3. Informatie over de juridische structuur
 4. Managementteam
 5. Investerings- en financieringsplan
 6. Financieringsbehoefte
 7. Financiële analyse
 8. Zekerheden

Wat is een bedrijfsstrategie?

Bedrijfsstrategie is een uitleg van de plannen en doelstellingen van het bedrijf, zoals de groeistrategie, verkoop en marketingplannen. Hoe wil het bedrijf zich onderscheiden en bekendstaan bij haar klanten (canvas business model)?

Wat is een marktanalyse?

Marktanalyse is een beschrijving van de economische ontwikkelingen en de specifieke ontwikkelingen in de branche waarin het bedrijf actief is en de invloed daarvan op het bedrijf (Porter).

Informatie over de juridische structuur

Informatie over de juridische structuur is een overzicht van de aandeelhoudersstructuur, waaronder de verdeling van de aandelen en eventuele belangrijke aandeelhouders.

Wat is een managementteam

Managementteam: een beschrijving van de ervaring en de kwalificaties van het managementteam, zoals de achtergrond van de sleutelfiguren en hun relevantie voor het bedrijf.

Wat staat er in een investering- en financieringsplan?

Dat is een beschrijving van de investeringsbehoefte van het bedrijf of project inclusief de bedragen en de manier waarop deze investering betaald of gefinancierd worden.

Financieringsbehoefte

Financieringsbehoefte is een beschrijving van de beoogde investering en de hiervoor benodigde financiering i.c.m. eventuele eigen inbreng. Vaak geven wij hierbij ook richting aan de gewenste invulling van de financiering.

Wat staat in een financiële analyse?

Dat is een analyse van de inkomsten en uitgaven van het bedrijf. Dit bestaat onder andere uit de historische en voorspelde winst en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten. Hierin kunnen verschillende scenario’s worden uitgewerkt.

Wat wordt bedoeld met zekerheden?

Daar wordt mee bedoeld een weergave en analyse van de zekerheden die het bedrijf kan bieden aan een financier, zoals het hypotheekrecht op een bedrijfspand of de verpanding van inventaris en debiteuren.

Verplichte bijlagen

Dan kun je denken aan een organogram, contracten, financiële verklaringen en andere relevante documenten die aanvullende informatie bieden over het bedrijf of project. Bij het beoordelen van een financieringsaanvraag van een MKB-onderneming zijn er een aantal belangrijke financiële ratio’s.

De uitkomst van deze ratio’s weegt zwaar in de beslissing of de financier de financiering aan de ondernemer wil verstrekken.

Hoe beoordeelt de bank een financieringsaanvraag?

De bank wil in de eerste plaats beoordelen of de onderneming in staat is en blijft haar rente- en aflossingsverplichtingen na te komen. Zij hecht daarom veel waarde aan een goede onderbouwing van de exploitatie- en liquiditeitsprognose in verschillende scenario’s.

Belangrijke financieringsratio’s

Een bank berekent de financiering op basis van deze vijf belangrijke ratio's:

 1. Debt service capacity ratio
 2. Debt/Ebitda
 3. Loan to value (bij vastgoedfinanciering)
 4. Solvabiliteit
 5. Current ratio

1. Debt service capacity ratio

De verhouding tussen de vrije kasstromen van een onderneming en de rente- en aflossingsverplichtingen.

2. Debt/Ebitda

Dit is de leverage, oftewel de verhouding tussen de totale rentedragende schulden en het resultaat voor afschrijvingen, rente en vennootschapsbelasting.

3. ‘Loan to value’ (bij vastgoedfinanciering)

Dat is de verhouding tussen de hoogte van de financiering en de marktwaarde van het pand.

4. Solvabiliteit

Geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen in je onderneming.

5. Wat houdt ‘Current ratio’ in?

Dat is de verhouding tussen de vlottende activa en het korte vreemd vermogen. Deze ratio’s zijn niet alleen in belang voor het bepalen van de haalbaarheid van de financiering, maar ook voor de pricing.

Ten slotte kijkt de bank hoe haar positie eruitziet in een eventueel worstcasescenario en probeert zij haar risico af te dekken met zekerheden, zoals een hypotheek en pandrechten. Ook wordt vaak een persoonlijke borgstelling van de ondernemer gevraagd.

Neem contact op

Contact

Rob Koops RV
Rob Koops

Corporate finance adviseur

+31 (0)53 850 49 22

Deel dit artikel