Hoe bepaal je netto kwalificerend inkomen onder de wet minimumbelasting 2024?

In dit artikel in de serie Frequently Asked International Questions (FAIQ) leggen onze specialisten meer uit over de berekening van het netto kwalificeren inkomen. waar je mee te maken krijgt en waar je op moet letten om fiscale naheffingen te voorkomen.

Belastingadvies 9

In ons dagelijks contact met onze internationale en internationaal georiënteerde klanten, krijgen we de meest uiteenlopende vragen. Daar zitten altijd vragen tussen die voor veel meer ondernemingen en ondernemers in binnen- en buitenland interessant zijn. Daarom delen we regelmatig; FAIQ’s = Frequently Asked International Questions. Wij zullen in de aankomende maanden ons gaan richten op vragen in het kader van de wet minimumbelasting 2024 die per 1 januari 2024 in werking is getreden. Vandaag nummer 1 in de serie: wat is netto kwalificerend inkomen onder de wet minimumbelasting 2024 en wat betekent dat voor de belastingpositie van je onderneming?

Context: waarom de wet minimumbelasting 2024?

De wet minimumbelasting 2024 is de Nederlandse reactie op internationale afspraken om belastingontwijking door multinationals aan te pakken. Het doel is om belastingparadijzen minder aantrekkelijk te maken en winstverschuiving te ontmoedigen. Deze nieuwe wetgeving geldt voor grote ondernemingen met een omzet van meer dan € 750 miljoen. De nieuwe wet schrijft voor dat zij een eerlijk deel van belasting betalen door een effectief minimum belastingtarief van 15% op hun winsten te handhaven. Dit betekent dat als een onderneming in een bepaald land minder dan dit minimum van 15% belasting betaalt, het land van de moedermaatschappij of een ander betrokken land het recht heeft om tot dit minimum aanvullende belasting te heffen.

De wet is bedoeld om een eerlijker en stabieler internationaal belastinglandschap te creëren door het moeilijker te maken voor grote ondernemingen om hun winsten te verschuiven naar landen met lage of geen belastingtarieven. Hierdoor wordt de concurrentiepositie tussen landen evenwichtiger.

Wat betekent dit voor bedrijven die onder deze regelgeving vallen?

Voor bedrijven die onder deze regelgeving vallen, betekent dit dat zij hun fiscale strategieën zullen moeten heroverwegen en mogelijk aanpassingen moeten doorvoeren om te voldoen aan de nieuwe minimale belastingverplichtingen. Dit zal niet alleen invloed hebben op de fiscale planning, maar kan ook leiden tot verhoogde administratieve lasten en de noodzaak voor verfijnde rapportage- en berekeningsmethoden om te voldoen aan de strengere vereisten van transparantie en verantwoording. Om te bepalen of er sprake is van 15% belastingheffing, moet berekend worden wat het netto kwalificerend inkomen is. En wat daar wel of niet onder valt. In dit artikel leggen we uit hoe deze berekening tot stand komt en waar je als onderneming rekening mee moet houden.

Uitgangspunt bij het bepalen van het netto kwalificerend inkomen

De wet minimumbelasting 2024 moet ervoor zorgen dat multinationals en binnenlandse groepen met een omzet van ten minste € 750 miljoen over hun winst worden belast tegen een tarief van 15%. Het netto kwalificerend inkomen van een vennootschap wordt gebruikt om te beoordelen of er minimaal effectief 15% belasting wordt geheven. De breuk om het effectieve belastingtarief te bepalen is als volgt:

Effectieve belastingtarief = betrokken belastingen / netto kwalificerend inkomen x 100

Het netto kwalificerend inkomen is een kernbegrip in deze wet. Vandaar dat we daar graag iets nader op ingaan. Voor dit laatste inkomen wordt grofweg uitgegaan van de nettowinst volgens de enkelvoudige jaarrekening. Let wel, het moet de nettowinst zijn van de financiële verslaggevingsstandaard die door de uiteindelijke moedervennootschap wordt gehanteerd bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van de groep.

Correcties netto kwalificerend inkomen

Omdat de jaarrekening winst regelmatig afwijkt van de fiscale winst, is er voor gekozen om in de wet minimumbelasting 2024 correcties op te nemen. De correcties zullen ervoor moeten zorgen dat de winst die volgt uit de wet minimumbelasting 2024 en de winst die volgt uit winstbelastingsystemen beter op elkaar aansluiten.

De correcties zijn zeer veeltallig en de toepassing is ingewikkeld. Wij zullen derhalve in dit blog ons richten op de meest voorkomende correctie: dividenden.

Voorbeeld uitgesloten dividend

Dividenden ontvangen van een groepsvennootschap zijn in Nederland meestal vrijgesteld van belastingheffing op grond van de deelnemingsvrijstelling. Voor de wet minimumbelasting 2024 geldt dat in beginsel ontvangen dividenden uit een aandelenbelang worden uitgesloten van het netto kwalificerend inkomen. Deze dividenden hebben dus geen effect op de berekening van het effectieve belastingtarief. Daarentegen worden dividenden ontvangen uit een aandelenbelang van minder dan 10%, en die korter dan een jaar worden gehouden, niet uitgesloten van het netto kwalificerend inkomen. Door het meetellen van in Nederland niet belaste dividenden in het netto kwalificerend inkomen kan de Nederlandse vennootschap onder de 15% vennootschapsbelasting komen en vervolgens moeten bijbetalen.

Verschil behandeling dividenden kan leiden tot naheffing

Door het verschil in de behandeling van dividenden tussen de Nederlandse vennootschapsbelasting en de wet minimumbelasting 2024, kan dit leiden tot een bijheffing op het niveau van de Nederlandse groepsvennootschap omdat er niet effectief minimaal 15% belasting wordt geheven. Hetzelfde effect kan bijvoorbeeld ontstaan in geval van in Nederland aftrekbare liquidatieverliezen van een deelneming, die volgens de wet minimumbelasting 2024 niet als zodanig in aanmerking worden genomen.

Gevolgen voor de internationale praktijk

Doordat het netto kwalificerend inkomen waarop het effectieve belastingtarief wordt gebaseerd niet voor alle elementen overeenkomt met de grondslag waarop de Nederlandse vennootschapsbelasting wordt berekend, zal voor groepsvennootschappen die kwalificeren onder de wet minimumbelasting 2024 een aparte berekening moeten worden opgesteld. Dit laatste zal tot extra administratieve lasten leiden. Het is daarom belangrijk om advies in te winnen bij een van onze specialisten om te beoordelen wat moet worden aangemerkt als netto kwalificerend inkomen onder de wet minimumbelasting 2024. Door de vele correcties is het immers lastig te bepalen wat het netto kwalificerend inkomen van de Nederlandse groepsvennootschap is en of er extra belasting zal worden geheven.

Kortom: het antwoord op de vraag wat netto kwalificerend inkomen is onder de wet minimumbelasting 2024, is niet in één zin uiteen te zetten. Door de vele correcties binnen de wet minimumbelasting 2024, is het bepalen van het netto kwalificerend inkomen een belangrijke exercitie, waarbij alle feiten en omstandigheden van het geval zeer secuur moeten worden beoordeeld.

Neem contact op

Contact

Erwin Morrien
mr. Erwin Morriën

Belastingadviseur

+31 (0)88 2021 734

Sven Albers 2
mr. Sven Albers

Belastingadviseur

+31 (0)88 2021 437

Deel dit artikel