Wonen in Duitsland, inkomsten vanuit Nederland: waar moet je fiscaal op letten?

Wanneer je in Duitsland woont, kun je in Nederland worden aangemerkt als buitenlands belastingplichtige. Een buitenlands belastingplichtige is een persoon die geen fiscaal inwoner is van Nederland en die op basis van de Wet IB 2001 in Nederland belastingplichtig is over in de wet genoemde inkomensbestanddelen (bijvoorbeeld jouw loon dat je in Nederland geniet of jouw pensioen dat je vanuit Nederland verkrijgt).
Wonen in Duitsland inkomsten vanuit Nederland waar moet u fiscaal op letten

Kwalificerende en niet-kwalificerende buitenlands belastingplichtigen

Sinds 2015 worden buitenlands belastingplichtigen onderverdeeld in kwalificerende en niet-kwalificerende buitenlands belastingplichtigen. Een kwalificerende buitenlands belastingplichtige voldoet aan twee criteria:

 • deze is inwoner van de zogenaamde landenkring (bestaande uit EU/EER lidstaten, Zwitserland en de BES-eilanden);
 • zijn inkomen is voor minimaal 90% in Nederland onderworpen aan loon- of inkomstenbelasting.

Voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen wordt de toegang verschaft tot de reguliere Nederlandse aftrekposten en heffingskortingen.

Algemene heffingskorting claimen via aangifte inkomstenbelasting 2019

Als je in Duitsland woont en in Nederland werkt of een pensioen/AOW vanuit Nederland geniet, moet je bedacht zijn op je heffingskortingen. Per 1 januari 2019 wordt alleen voor de buitenlands belastingplichtigen uit de landenkring het belastingdeel van de arbeidskorting via de loonbelasting gegeven. Overige heffingskortingen kunnen slechts via de aangifte inkomstenbelasting worden geclaimd.

Het gaat dan met name om het claimen van de algemene heffingskorting. Wees erop bedacht dat je aangifte inkomstenbelasting in Nederland doet om deze heffingskorting te claimen.

Let op het doen van aangifte inkomstenbelasting in Duitsland

Wanneer je in Duitsland gaat wonen, is het aan te raden je fiscale positie te laten beoordelen in Duitsland door een Duitse steuerberater. Duitsland is jouw woonstaat en is daarom bevoegd over jouw gehele wereldinkomen belasting te heffen.

Zij geven een voorkoming van dubbele belasting indien jouw inkomsten reeds in een andere staat zijn belast (bijvoorbeeld omdat je werkt in Nederland en daar tevens belasting betaalt). Duitsland stuurt je geen aangiftebrief zoals je dat in Nederland gewend bent. Je moet er zelf zorg voor dragen dat je jouw aangifte inkomstenbelasting in Duitsland tijdig indient.

In Duitsland is recentelijk een onderzoek gedaan naar het doen van aangifte inkomstenbelasting. Uit dit onderzoek is gebleken dat een heel aantal mensen die wel aangifteplichtig zijn met betrekking tot de inkomstenbelasting, geen aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan in Duitsland. Naar aanleiding van het onderzoek stuurt de Duitse fiscus brieven naar (met name gepensioneerden) om alsnog aangifte inkomstenbelasting te doen.

Duitsland heeft de bevoegdheid om nog tot tien jaar na te heffen. In Nederland bedraagt deze bevoegdheid slechts vijf jaar. Woon je dus al sinds 2010 in Duitsland en ontvang je inkomen uit Nederland (bijvoorbeeld pensioen) waarover Duitsland mag heffen? Laat je fiscale positie beoordelen en ga na of je de afgelopen tien jaar aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan in Duitsland. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Hervorming box 3

Op onze eerdere informatieavonden hebben wij je reeds ingelicht over de mogelijke hervorming van box 3. In het kort kwam het daarbij erop neer dat in box 3 het reële rendement wordt belast in plaats van het fictieve rendement. Indien je als buitenlands belastingplichtig over een (vakantie)woning in Nederland beschikt, zou dat mogelijk betekenen dat je onderworpen bent aan box 3 heffing in Nederland.

Op dit moment ben je als buitenlands belastingplichtige met een (vakantie)woning in Nederland (aangeschaft met een lening) geen box 3 heffing verschuldigd. Indien (volgens het wetsvoorstel) het reële rendement belast zou worden, zou je wel box 3 heffing moeten betalen. Dit wetsvoorstel verdwijnt nu van tafel.

Hoe de hervorming van box 3 eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Hopelijk kunnen wij je daar op onze volgende informatieavond meer duidelijkheid over geven.

WONEN IN DUITSLAND, WERKEN IN NEDERLAND

Controleer je berekening bij het CAK

Indien je als gepensioneerde bent aangesloten bij het CAK willen wij je erop wijzen dat je ieder jaar de berekeningen inzake de inhouding bij het CAK controleert.

Jouw pensioen- of uitkeringsinstantie houdt reeds maandelijks een vaste bijdrage in. Je betaalt normaal gesproken als pensionado niet teveel verdragsbijdrage. Uitkeringsinstanties houden geen rekening met heffingskorting, nu er geen sprake mag zijn van een premieheffing. De premieheffing is daarom hoger dan bij een vergelijkbare Nederlandse uitkering.

Bij de berekening van de bijdragen op de jaaropgave door het CAK, houdt het CAK wel rekening met de heffingskorting. Desondanks kan het geen kwaad jouw jaarafrekening te controleren. Indien je teveel verdragsbijdrage hebt betaald, kan je deze terugkrijgen.

Herziening woonlandfactor

Van 2017 tot en met 2019 is de woonlandfactor voor Duitsland te hoog vastgesteld. Indien je als verdragsgerechtigde in deze periode in Duitsland hebt gewoond, is teveel verdragsbijdrage ingehouden of je hebt teveel verdragsbijdrage betaald.

Voor de woonlandfactor in Duitsland zijn zorgkosten meegerekend die niet bij de berekening horen. De woonlandfactor is daarom te hoog vastgesteld. Deze woonlandfactor is nu opnieuw berekend en naar beneden aangepast. Als het goed is, heb je van het CAK een brief ontvangen met meer informatie en is de teveel ingehouden verdragsbijdrage aan jou teruggestort.

WONEN IN NEDERLAND, WERKEN IN DUITSLAND

Salary Split

Indien je als werknemer in Nederland woont, en zowel in Nederland als in Duitsland werkzaam bent, kan er sprake zijn van een belastingplicht in beide landen. Er ontstaat dan een salary split. Een salary split ontstaat op basis van de feitelijke situatie (waar werkt iemand?).Wanneer op tijd rekening wordt gehouden met de financiële planning, kan een optimale situatie worden bereikt.

Het opsplitsen van het salaris kan gepaard gaan met een hoger netto salaris dat kan ontstaan door gebruik te maken in twee landen van de lagere progressieve tarieven, heffingskortingen of belastingvrije sommen. Ook in 2021 kan de juiste toepassing van een salary split je een voordeel opleveren.Voor bestuurders geldt in 2021 mogelijk een aanpassing van het huidige beleid inzake de toepassing voorkoming dubbele belasting.

Op dit moment gaf Nederland de goedkeuring om voor de toepassing van de vrijstellingsmethode. Deze goedkeuring vervalt mogelijk, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de verrekeningsmethode. Het toepassen van de verrekeningsmethode kan leiden tot een hogere belastingdruk, waarbij het toepassen van een salary split minder voordelig is dan voorheen.

Verhoging Kindergeld

Wanneer je voor minder dan 25% van jouw werkzaamheden verricht in Nederland, raak je ook sociaal verzekerd in Duitsland. Wanneer je kinderen hebt, kun je in Duitsland aanspraak maken op het Duits Kindergeld. Het bedrag ter zake Duits Kindergeld wordt in 2021 verhoogd. De wet voorziet in een extra €15 per maand die vanaf 1 januari 2021 zal worden uitbetaald.

Nieuwe tarieven Kindergeld per 1 jan 2021

 • Voor het eerste en tweede kind
 • Voor het derde kind
 • Vanaf het vierde kind
 • Voor 1 jan.
 • € 204
 • € 210
 • € 235
 • Na 1 jan.
 • € 219
 • € 225
 • € 250

Tarieven Duitsland 2021

In 2021 gelden de volgende tarieven in Duitsland:

 • Steuerklasse
 • Belastingvrij bedrag
 • Werknemersaftrek
 • Vaste kostenaftrek
 • Alleenstaandenaftrek
 • Belastingvrij bedrag per kind (inclusief opvang en opvoedingstoelage)
 • 1
 • € 9 744
 • € 1 000
 • € 36
 • X
 • € 8 388
 • 2
 • € 9 744
 • € 1 000
 • € 36
 • € 4 008
 • € 8 388
 • 3
 • € 19 488*
 • € 1 000
 • € 36
 • X
 • € 8 388
 • 4
 • € 9 744
 • € 1 000
 • € 36
 • X
 • € 4 194
 • 5
 • € 19 488*
 • € 1 000
 • € 36
 • X
 • X
 • 6
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X

*Vrijstelling geldt voor twee personen, per persoon bedraagt dit €9.744,-.

Omrekenen salaris

Wanneer je in Nederland woont maar in Duitsland werkt, moet je bij de aangifte inkomstenbelasting in Nederland je Duitse salaris omrekenen naar een Nederlands loon. Het omrekenen van loon naar Nederlandse maatstaven zorgt voor een gelijke behandeling met een Nederlandse werknemer, maar ook voor een gelijke grondslag. Er zit een verschil in belastingen die worden ingehouden. Tevens zijn de premies sociale zekerheid verschillend.

Tijdig stopzetten voorlopige teruggave

Wanneer je in Duitsland werkzaam bent, moet je je voorlopige teruggave stopzetten. Wanneer je bijvoorbeeld uitsluitend in Duitsland werkt voor een Duitse werkgever, ben je in Nederland geen belasting verschuldigd over je inkomen. Indien je geen andere inkomensbestanddelen hebt in Nederland kun je geen belasting in Nederland terugvragen. Om te voorkomen dat je uiteindelijk je voorlopige teruggave moet terug betalen, kun je deze beter tijdig stopzetten.

Thuiswerken in verband met Covid-19

Tijdens de coronacrisis geldt voor veel werkenden de verplichting om thuis te werken. Indien je normaalgesproken volledig in Duitsland werkzaam bent, ben je ook al daar sociaal verzekerd. Door wederom in Nederland werkzaam te zijn, kan de sociale zekerheid verplaatsen naar Nederland. Je bent namelijk in Nederland sociaal verzekerd indien je hier woont en voor meer dan 25% van je arbeidstijd werkzaam bent.

Voor het thuiswerken tijdens de coronacrisis geldt een uitzondering. Het thuiswerken heeft geen consequenties voor jouw sociale verzekering. De sociale zekerheid blijft zoals die was voordat je vanwege Covid-19 thuis ging werken. Indien je in Duitsland sociaal verzekerd bent, blijf je daar sociaal verzekerd, ondanks dat je voor meer dan 25% in Nederland werkzaam bent doordat je thuiswerkt.

Indien je met een nieuwe baan begint over de grens, dan geldt deze regeling niet. Je moet dan kijken naar de daadwerkelijke situatie inzake de sociale zekerheid. Indien je dan veel thuis werkt (in Nederland, meer dan 25% van je arbeidstijd), dan ben je ook in Nederland sociaal verzekerd. Dit is ook het geval indien je normaalgesproken alleen in Duitsland werkzaam zou zijn.

Bij het doen van de aangifte kun je aangeven hoeveel je daadwerkelijk in beide landen hebt gewerkt. Indien dit afwijkt van het gebruikelijke, en dit levert je een voordeel, kun je de daadwerkelijk gewerkte dagen opgeven. Dit moet je werkgever wel bevestigen.

Ingrijpen bij verloning Steuerklasse 3

Indien je in Steuerklasse 3 wordt verloond, moet je opletten dat je wel voldoet aan de voorwaarden voor het verlonen in Steuerklasse 3. Steuerklasse 3 kan van toepassing zijn wanneer je bent gehuwd. Daarnaast dient ook voor meer dan 90% van het inkomen in Duitsland te worden belast. Indien je niet aan de 90% eis kan voldoen, geldt een versoepeling dat het Nederlandse inkomen niet meer mag zijn dan €9.408,-. Indien niet aan de voorwaarden kan worden voldaan, betekent dat je in Steuerklasse 1 moet worden belast.

De ingehouden loonbelasting is meteen de eindheffing. Je hoeft dan ook geen aangifte te doen. Je kunt in overleg met jouw Steuerberater afspreken of het toch zin heeft om een aangifte te doen.

Wanneer je wel voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van Steuerklasse 3, ben je verplicht om in Duitsland aangifte te doen. Tevens is het van belang dat het Nederlandse inkomen van jou en jouw gehuwde partner wordt meegenomen in de vaststelling van het belastingpercentage over je Duitse loon.

Dit houdt in dat de keuze voor Steuerklasse 3 alleen verstandig is als je gehuwde partner geen of een (heel) laag inkomen heeft. Heeft je partner een inkomen, is het verstandig te kiezen voor Steuerklasse 1 en bij de aangifte de te veel ingehouden loonbelasting terug te vragen. Als de Nederlandse inkomsten van jou of je partner niet zeker zijn, is het verstandig te kiezen voor de beperkte belastingplicht in Duitsland en eventueel achteraf toch een belastingaangifte in Duitsland te doen.

In dat geval word je ingedeeld in Steuerklasse 1 en hoef je alleen maar een aangifte te doen als het jou financieel voordeel oplevert.

Vragen?

Doordat onze informatieavond niet plaats heeft kunnen vinden, hebben wij deze publicatie opgesteld. Heb je vragen over bovenstaande? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Neem contact op

Contact

Mr. Farial Karimi-Walibabak RB
mr. Farial Karimi-Walibabak RB

Belastingadviseur

+31 (0)54 121 74 20

Deel dit artikel