Uitruil brutoloon vanwege verschuldigde eindheffing onder de werkkostenregeling is wel mogelijk!

Ook onder het regime van de werkkostenregeling (WKR) is het nog altijd mogelijk een cafetariaregeling te hanteren waarbij werknemers bijvoorbeeld brutoloon/vakantiegeld uitruilen tegen een netto vergoeding (bijvoorbeeld een fiets, fitness abonnement of vakbondscontributie). Voor de introductie van de WKR kon dit volledig budgetneutraal voor de werkgever, waardoor dit een zeer interessante secundaire arbeidsvoorwaarde was. Door de introductie van de WKR kon deze budgetneutraliteit niet meer worden gegarandeerd aangezien een overschrijding van de forfaitaire ruimte leidt tot een eindheffing van 80% over het surplus.

Werkgever artikel wkr

Een recent standpunt van de Kennisgroep loonheffingen van de Belastingdienst laat zien dat er toch mogelijkheden zijn om tot budgetneutraliteit te komen.

1. Wat is de casus?

Een werkgever wil onbelaste vergoedingen uitbetalen aan werknemers, bijvoorbeeld voor zonnepanelen. De forfaitaire ruimte binnen de WKR is echter volledig opgebruikt. De werkgever weet dus dat hij 80% eindheffing verschuldigd is over de vergoeding. Hij vraagt zijn medewerkers in het kader van een cafetariaregeling dan ook zoveel brutoloon uit te ruilen dat de vergoeding en de eindheffing worden gecompenseerd. De besparing op de werkgeverslasten (stel 18%), laat de werkgever ten gunste komen van de werknemer.

Een eenvoudig voorbeeld:

Vergoeding zonnepanelen € 1.000
Eindheffing 80% € 800
Totaal € 1.800

Uitruil brutoloon (€ 1.800/1,18) € 1.525
Besparing werkgeverslasten € 275
Totaal € 1.800

Let op! De besparing op de werkgeverslasten kan hoger zijn indien de uitruil ook leidt tot lagere pensioenpremies voor de werkgever. Hiermee zal het voordeel van de uitruil voor de werknemer nog verder toenemen.

2. Oordeel Belastingdienst

De Belastingdienst heeft deze casus beoordeeld en komt tot de volgende conclusies:

  • Het feit dat meer brutoloon wordt uitgeruild dan de vergoeding bedraagt, tast de realiteitswaarde van de uitruil niet aan;
  • In deze constructie is geen sprake van verhaal van eindheffing op de werknemer;
  • De aanwijzing van de vergoeding is niet ongebruikelijk zolang de vergoeding maximaal € 2.400 per jaar per werknemer bedraagt (met aftrek van andere individualiseerbare vergoedingen die in de forfaitaire ruimte zijn ondergebracht).

3. Wat betekent dit voor jou?

Uiteraard is dit zeer goed nieuws voor de praktijk. Het betekent immers dat de overschrijding van de forfaitaire ruimte bij een uitruilregeling geen financiële belemmering voor de werkgevers hoeft op te leveren. Bij het berekenen van het uit te ruilen brutobedrag wordt immers al rekening gehouden met de overschrijding van de forfaitaire ruimte van de WKR waarmee budgetneutraliteit weer gegarandeerd kan worden. Voor de werknemers resteert ook nog een voordeel. De hoogte van dit voordeel is afhankelijk van de belastingtarieven en de pensioenregeling.

Dit betekent dat de mogelijkheid wordt geopend om een cafetariaregeling op te zetten voor relatief dure verduurzamingsmaatregelen, zoals zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp. Zeker als de vergoeding wordt uitgesmeerd over meerdere jaren, zal ook geen discussie ontstaan over de gebruikelijkheid van het aanwijzen van een dergelijke vergoeding als eindheffingsloon. Een lening van het warmtefonds dan wel een personeelslening (met een marktconforme rente) kan vervolgens het sluitstuk vormen voor een zeer aantrekkelijke regeling voor de werknemers.

Uiteraard denken wij graag met jou mee over de vormgeving dan wel aanpassing van een cafetariaregeling die perfect aansluit bij jouw onderneming en zorgt voor extra binding van de werknemers met jouw onderneming.

Neem contact op

Contact

Mr. Gerard Gelling
mr. Gerard Gelling

Loonheffingsspecialist

+31 (0)591 657 857

Remi Begari
Remi Begari

Belastingadviseur

+31 (0)314 374 847

Deel dit artikel