Hoe omgaan met de inzet van ZZP'ers - Zie jij door de bomen het bos nog?

Het inhuren van zelfstandigen (waaronder ZZP’ers) is door het beleid van onze overheid en het handhavingsmoratorium dat al enkele jaren geldt enorm toegenomen. Vaak is het echter niet geheel duidelijk of het wel echt een zelfstandige betreft of dat er sprake is van schijnzelfstandigheid.

Shutterstock 2173132975 2

Aangezien het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 zal komen te vervallen, is er in de media de laatste weken veel berichtgeving over dit onderwerp. Zowel vanuit collega-adviseurs als de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën. Wij kunnen ons goed voorstellen dat je hiermee door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom geven wij korte samenvatting van de huidige stand van zaken:

Hoofdregel

Als er sprake is van schijnzelfstandigheid, wat inhoudt dat de ZZP’er eigenlijk geen zelfstandige is, maar ‘in dienstbetrekking’ is, kan de Belastingdienst de onterecht niet-ingehouden loonheffingen naheffen over de periode vanaf 1 januari 2025. Hoewel het risico in het begin van 2025 beperkt lijkt, moet men zich ervan bewust zijn dat dit risico snel kan toenemen, wat kan leiden tot aanzienlijke financiële gevolgen.

Periode tot en met 31 december 2024

In deze periode geldt nog altijd het handhavingsmoratorium, waardoor de mogelijkheid tot naheffen over de afgelopen jaren zeer beperkt is. Alleen in situaties van kwaadwillendheid (met terugwerkende kracht) dan wel als de Belastingdienst een expliciete aanwijzing geeft (vanaf dat moment), kan de Belastingdienst handhaven en correcties opleggen.

Tijdens bedrijfsbezoeken van de Belastingdienst staat het onderwerp inhuur van derden standaard op de agenda. Het doel hiervan is om:

1) een goed beeld te krijgen van de mate waarin en de functies waarvoor zelfstandigen worden ingehuurd,

2) voorbereidingen te treffen voor de periode vanaf 1 januari 2025 en

3) expliciete aanwijzingen te geven.

Aangezien het risico op naheffingen in deze periode relatief beperkt is, gebruiken wij deze periode met name om samen met cliënten de volgende stappen te zetten:

 • Inventarisatie inhuur van derden.
 • Analyseer hoe de diverse belanghebbenden (directie, werkvloer en ZZP’er) aankijkt tegen de inhuur van derden.
 • Aanpassing en implementatie van de procedure inhuur van derden.
 • Monitoring op uitvoering proces.

Hiermee komen we tot een nieuwe procedure voor het inhuren van derden die past binnen de huidige wet- en regelgeving. Deze kan desgewenst worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad in de Deliveroo zaak, maar wordt ook rekening gehouden met het recent door het Ministerie van Financiën gepubliceerde toetsingskader. Belangrijke elementen uit dit toetsingskader zijn:

 • Niet eerder gewerkt in dienstbetrekking voor opdrachtgever?
 • Is er een resultaatverplichting?
 • Is er een duidelijke begin- en einddatum van de opdracht?
 • Worden de werkzaamheden niet ook door andere werknemers uitgevoerd?
 • Specifieke kennis/vaardigheden die ontbreken bij de werknemers?
 • Vrijheid in het bepalen van de werktijden en -locatie?
 • Gebruik van eigen hulpmiddelen (laptop/telefoon/enz.)?
 • Geen presentatie naar buiten als onderdeel opdrachtgevers (kleding, enz.)?
 • Beloning substantieel hoger dan dat van werknemers?
 • Beloning hoger dan € 75 per uur?
 • Vervanging zonder toestemming?

De conclusie hierbij is dat hoe meer antwoorden met ja worden beantwoord hoe groter de kans is dat er sprake is van ‘zuivere’ zelfstandigheid.

Periode vanaf 1 januari 2025

Per 1 januari 2025 zal het handhavingsmoratorium komen te vervallen. Hoewel er geen nieuwe wet- en regelgeving wordt geïntroduceerd, kan de Belastingdienst vanaf dat moment op basis van de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie die is gewezen overgaan tot handhaving. Deze handhaving kan echter, behoudens situaties van kwaadwillendheid, nooit leiden tot correcties voor de jaren 2024 en eerder.

De Belastingdienst heeft hierbij in zijn algemeenheid gecommuniceerd dat het jaar 2025 zal worden gebruikt om coachend op te treden naar werkgevers. Uit de praktijk beluisteren wij echter dat er ook inspecteurs zijn die in 2025 al handhavend willen gaan optreden.

Tot slot

In de praktijk hebben veel opdrachtgevers de afgelopen jaren stilgezeten en gewacht met het ondernemen van acties. Dit was ook goed te begrijpen, gezien het onduidelijke beleid vanuit onze overheid en het meerdere malen verlengen van de werking van het handhavingsmoratorium. Hoewel er nog altijd partijen zijn die verwachten dat het moratorium wederom verlengd gaat worden, hebben wij hier geen aanwijzingen voor. Sterker nog, uit alle uitlatingen tot op heden blijkt het tegenovergestelde.

Het is naar onze mening dan ook sterk aan te bevelen nu in actie te komen, zodat er nog tijd genoeg is om de juiste stappen te zetten en het beleid aan te passen. Wil je meer weten over onze hiervoor geschetste aanpak of een keer van gedacht wisselen over de inzet van zelfstandigen binnen jouw onderneming, neem dan contact op met je contactpersoon binnen Moore MKW dan wel onze loonheffingenspecialisten Renzo van der Ham of Jochem van den Berg.

Neem contact op

Contact

Renzo van der Ham
Renzo van der Ham

Loonheffingsspecialist

+31 (0)88 2021 506

Jochem van den Berg
mr. Jochem van den Berg

Loonheffingsspecialist

+31 (0)88 2021 602

Deel dit artikel