Is het beleid tegen grensoverschrijdend gedrag in jouw organisatie op orde?

Door de stroom mediaberichten over grensoverschrijdend gedrag vragen veel werkgevers zich af: hoe hebben wij het eigenlijk geregeld? Hebben we ons beleid wel op orde? En wat moeten en kunnen we regelen als werkgever? Met deze aandachtspunten en tips van onze arbeidsrechtspecialisten check je snel wat jij mogelijk al geregeld heeft en waar je nog aandacht aan kunt schenken voor een veilige werkomgeving.
Is het beleid tegen grensoverschreidend gedrag in uw organisatie op orde?

Besteed jij voldoende aandacht aan een veilige werkomgeving?

Als werkgever ben jij wettelijk verplicht om een arbobeleid te hebben. Dat staat zo in de Arbowet en is bedoeld om jouw medewerkers een veilige werkplek te bieden. Dat betekent dat je ook verantwoordelijk bent voor de bescherming van medewerkers tegen ongewenste omgangsvormen. Denk hierbij aan seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook aan agressie en geweld, pesten en discriminatie. Aan de basis van ieder arbobeleid ligt een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Hierin breng je periodiek alle arbeidsrisico’s binnen jouw bedrijf of organisatie in kaart. Vervolgens maak je een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s. Heb je dit nog niet geregeld? Of vraag jij je af of in jouw RI&E voldoende aandacht is besteed aan ongewenst of grensoverschrijdend gedrag? We adviseren jou hier graag over. Als je dit namelijk niet goed hebt geregeld, kun jij als werkgever aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van grensoverschrijdend gedrag.

Zijn er gedragsregels in jouw organisatie?

Ongewenst gedrag komt in alle organisaties voor. Het opstellen van een gedragscode kan helpen om ongewenst gedrag te voorkomen of te beperken. Gedragsregels helpen vooral om duidelijk te communiceren wat jij als werkgever wel of niet tolereert en wat je beschouwt als gewenst en ongewenst gedrag. Zo’n gedragscode geeft houvast en helpt om het gesprek aan te gaan over wat er gebeurt in de organisatie. Ook kun jij hierin aangeven hoe je wilt dat collega’s met elkaar omgaan.

Heb jij al gedragsregels? Dan kan het verstandig zijn om in het licht van de actuele ontwikkeling de bestaande regels na te lopen en waar nodig te herzien. Heb je nog geen gedragscode, dan kan dit een goed moment zijn om een gedragscode te ontwikkelen. Intern zijn bij het opstellen van zo’n gedragscode vaak verschillende collega’s en afdelingen betrokken. Denk aan HR, de bedrijfsarts, juristen, vertrouwenspersonen en als er een OR is zal deze met een gedragscode moeten instemmen. Ook de specialisten van Moore MKW kunnen jou tijdens dit proces als externe partij ondersteunen.

Is er een vertrouwenspersoon?

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is in veel organisaties onderdeel van het Arbobeleid. Deze vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die ongewenst gedrag willen melden of klachten hebben over de manier waarop er met hen als medewerker wordt omgegaan. De taken van de vertrouwenspersoon bestaan uit het bieden van hulp, steun en een luisterend oor voor medewerkers die met ongewenst gedrag te maken krijgen in jouw organisatie. Maar een vertrouwenspersoon is er ook om het management te adviseren, leidinggevenden te ondersteunen en voor te lichten, klachtenprocedures te starten en waar nodig door te verwijzen naar hulpverlenende instanties.

Je kunt er voor kiezen om een interne vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit kan een medewerker zijn die is of wordt opgeleid tot vertrouwenspersoon. Maar jij kunt als werkgever ook kiezen voor een externe vertrouwenspersoon. Ook een mix van interne en externe vertrouwenspersonen kan passend zijn. Wij kunnen samen met jou kijken welke invulling het beste bij de organisatie past.

Wat gebeurt er met een melding?

De vertrouwenspersonen zijn de aangewezen personen in de organisatie die meldingen van ongewenst gedrag in behandeling nemen en afhandelen. Door te registreren hoeveel meldingen er binnenkomen in jouw organisatie en wat de aard van deze meldingen is, krijg je inzicht in wat zich afspeelt op de werkvloer. Met deze kennis kun je waar mogelijk en nodig het beleid bijstellen. Het is dan ook belangrijk om een duidelijke procedure af te stemmen over het omgaan met en afhandelen van meldingen, zodat er bij elke melding ook actie op wordt ondernomen.

Dit kan bijvoorbeeld het aanspreken van de grensoverschrijdend handelende collega zijn. Vanzelfsprekend moet daarbij de vertrouwelijkheid van de meldingen die door medewerkers worden gedaan bij de vertrouwenspersoon gegarandeerd zijn. Een vertrouwenspersoon gaat namelijk altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers en heeft een geheimhoudingsplicht.

Heb je hiervoor beleid in jouw organisatie?

Naast het aanstellen van één of meerdere vertrouwenspersonen en het opstellen van een gedragscode is het belangrijk dat je in jouw organisatie beleid heeft voor de manier waarop je omgaat met ongewenst gedrag. En op welke wijze jij als werkgever zorgt voor een veilige werkomgeving voor jouw medewerkers. De specialisten van Moore MKW kunnen jou desgewenst helpen bij het opstellen van dit beleid. Heb jij al een beleid? Dan kunnen wij samen met jou kijken welke wijzigingen hierin gewenst kunnen zijn. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij helpen jou graag.

Neem dan contact op

Contact

Mr. Thessa van Zoeren
Thessa van Zoeren

Adviseur arbeidsrecht

+31 (0)53 303 43 36

Mr. Rob Sprakel
Rob Sprakel

Arbeidsrechtspecialist

+31 (0)53 303 43 86

Mr. Berbel Jaspers
Berbel Jaspers

Adviseur arbeidsrecht

+31 (0)53 303 43 29

Deel dit artikel