Hypotheekrenteaftrek bij werken in Duitsland - compensatieregeling

In de grensstreek komt het veel voor dat men aan de ene kant van de grens woont en aan de andere kant van de grens werkt. Indien jij in Nederland woont en in Duitsland werkt kan dat op dit moment een financieel nadeel met zich meebrengen. Dit nadeel ontstaat door het feit dat jij in beginsel in Nederland geen belasting betaalt over jouw arbeidsinkomsten uit Duitsland. Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland wijst de heffing over arbeidsinkomsten toe aan Duitsland. Het gevolg hiervan is dat je jouw hypotheekrenteaftrek niet kunt effectueren.

Hypotheekrenteaftrek bij werken in Duitsland, compensatieregeling - KroeseWevers German Desk

Hypotheekrenteaftrek

Indien jouw partner in Nederland werkt kan het zo zijn dat dit geen nadeel voor jou is. Je kunt in dat geval de hypotheekrenteaftrek aan jouw partner toedelen. Indien jouw partner echter een lager inkomen dan jij geniet, kan er toch een nadeel ontstaan. Dit kan doordat jouw partner bijvoorbeeld minder belasting verschuldigd is in Nederland. Het gevolg hiervan is dat de hypotheekrente ook tegen een lager belastingpercentage aftrekbaar is.

Omdat jouw buren die in Nederland werken dit nadeel niet ondervinden, is er in het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland een compensatieregeling opgenomen. Op deze manier wil men gelijkheid “in de straat” bewerkstelligen. Als tegenhanger komt Duitsland met een extra faciliteit voor Nederlanders werkend in Duitsland.

De compensatieregeling in Nederland

Vanaf het moment dat het nieuwe belastingverdrag in werking is getreden, oftewel per 1 januari 2016, bestaat er voor belastingplichtigen die wonen in Nederland en werken in Duitsland de mogelijkheid om gebruik te maken van de compensatieregeling.

Deze regeling werkt als volgt:

Er dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de fictieve fiscale situatie dat men in Nederland zou werken en wonen en wat hierbij de belastingdruk is ten opzichte van de situatie waarin men in Nederland woont en in Duitsland werkt.

Indien de verschuldigde belasting in Duitsland hoger is ten opzichte van de fictieve situatie dat men in Nederland woonachtig is en in Nederland werkt (en dus de hypotheekrenteaftrek kan effectueren), wordt dit verschil door de Nederlandse Belastingdienst gecompenseerd.
Doordat naast de Nederlandse faciliteit in de vorm van de compensatieregeling, Duitsland tevens een faciliteit heeft ingevoerd die uiteindelijk invloed kan hebben op de hoogte van de compensatie, bespreken wij onderstaand tevens deze Duitse faciliteit.

De tegemoetkoming vanuit Duitsland

Nederland wil gelijkheid in de straat, Duitsland wil daarnaast gelijkheid op de werkvloer. Indien men in Duitsland werkt, dient in Duitsland inkomstenbelasting te worden betaald.

In de Duitse nationale wet is een regeling opgenomen voor buitenlandse belastingplichtigen van wie het inkomen voor 90% of meer onderworpen is aan de Duitse inkomstenbelasting of van wie de niet aan de Duitse inkomstenbelasting onderworpen inkomsten minder zijn dan de in Duitsland geldende belastingvrije som van +/- € 10.908 (2023), (bij gehuwden verdubbeld zich dit tot € 21.816).

Splittingverfahren

Onder het nieuwe belastingverdrag kan eerder een beroep worden gedaan op de Duitse ‘’splittingverfahren’’. De splitsingsprocedure is een speciale berekeningsmethode voor het bepalen van de inkomstenbelasting. Op grond hiervan kan door partners gezamenlijk aangifte worden gedaan, wat vaak een aanzienlijk fiscaal voordeel oplevert.

Om van deze faciliteit gebruik te kunnen maken is het overigens van belang dat je bent getrouwd. Geregistreerd partnerschap wordt op dit moment in Duitsland (nog) niet erkend.

Conclusie

Nederland en Duitsland komen jou tegemoet indien je in Nederland woont en in Duitsland werkt. Nederland door de invoering van de compensatieregeling en Duitsland middels het van toepassing verklaren van het “splittingverfahren” in een verruimde vorm. Men kan alleen van de Duitse faciliteit gebruik maken indien men getrouwd is.

Trouwplannen maken en deze doorzetten kan voor wat betreft deze faciliteit dus bijzonder interessant zijn. Mocht er in Duitsland vervolgens meer belasting verschuldigd zijn dan volgens de fictieve Nederlandse berekening, dan zal Nederland dit nadeel compenseren.

Mr. Farial Karimi-Walibabak RB
mr. Farial Karimi-Walibabak RB

Belastingadviseur

+31 (0)54 121 74 20

Deel dit artikel