Jouw onderneming tegen de maximale waarde verkopen?

Het overname- en financieringsplatform Brookz heeft de cijfers en trends in de Nederlandse overnamemarkt voor mkb-bedrijven over het eerste halfjaar van 2023 gepubliceerd. Uit deze cijfers blijkt dat de gemiddelde betaalde EBITDA multiple in het eerste halfjaar van 2023 is gedaald naar 4,55%. De EBITDA multiple voor de sector Softwareontwikkeling is met 0,1 gestegen naar 6,8. Bij veel overnames wordt gewerkt met multiples. Geven multiples een goede indicatie voor de waarde van een onderneming? En wat kun je zelf doen om straks uw bedrijf te verkopen tegen de maximale waarde?

Uw onderneming tegen de maximale waarde verkopen?

De multiple-methode

Bij een waardering op basis van een multiple wordt de prijs van een transactie vastgesteld door een bepaalde factor (de multiple) te vermenigvuldigen met bijvoorbeeld de omzet of het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA). Een transactie op basis van deze multiples is gebaseerd op historische cijfers. Het verleden hoeft echter niets te zeggen over de toekomst.

De goede resultaten zijn niet de reden waarom een koper investeert in de onderneming. De koper investeert omdat er een positieve verwachting is over het toekomstige rendement dat er met de onderneming kan worden gerealiseerd. Tevens houdt een waardering op basis van een multiple onvoldoende rekening met de ondernemingsspecifieke elementen. Denk hierbij aan verschillen in de strategie, de organisatiestructuur, de bedrijfsprocessen, de beloningsstructuur of bedrijfscultuur. Elke onderneming is immers uniek.

Maar ook andere factoren spelen een rol, zoals de markt waarin de onderneming opereert, de afhankelijkheid van bepaalde medewerkers en de afhankelijkheid van bepaalde afnemers of leveranciers. De waarde uitsluitend baseren op multiples geeft daarom geen goede indicatie voor de waardering van de onderneming.

Hoe wordt de waarde van een bedrijf bepaald?

Het waarderen van een onderneming is een specialistisch vak. Vooral bij de overdracht van aandelen is een onafhankelijke waardebepaling nodig, waarbij een deskundige de onderneming en haar omgeving vanuit meerdere perspectieven bekijkt. Onderdelen van deze analyse zijn de prestaties van de onderneming in het verleden, de markt waarin de onderneming actief is en het business model van de onderneming.

Daarnaast vindt een sterkte-zwakteanalyse plaats. Een dergelijke waardering is toekomstgericht en biedt een stevig fundament bij transacties. De waarde van een (deel van een) onderneming wordt door twee factoren bepaald: de toekomstige vrije geldstromen en het risicoprofiel.

Vrije geldstromen

Vrije geldstromen zijn de geldstromen die aan de onderneming kunnen worden onttrokken, zonder dat dit de toekomstige bedrijfsvoering in gevaar brengt. Ondernemers kunnen zelf de vrije geldstromen van hun bedrijf beïnvloeden, namelijk door het optimaliseren van het werkkapitaal, het beheersbaar houden van de uitgaven en het verhogen van de inkomsten.

Risicoprofiel van een onderneming bepalen

Het risicoprofiel van een bedrijf bestaat uit interne en externe factoren. Op de externe factoren, zoals de conjunctuur of belastingen, hebben ondernemers doorgaans weinig tot geen invloed, maar ze wegen wel mee in de uiteindelijke bedrijfswaardering. Er zijn echter ook tal van ‘interne knoppen’ waar een ondernemer wel aan kan draaien en waardoor het risicoprofiel verlaagd kan worden.

Een verlaging van het risicoprofiel leidt doorgaans tot een verhoging van de waarde van de onderneming. Want hoe lager het ingeschatte risico van de onderneming, hoe waarschijnlijker het is dat de verwachte geldstromen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Een eventuele koper zal de onderneming daarom hoger waarderen.

De waarde van uw onderneming maximaliseren?

Een Register Valuator creëert voor verschillende ondernemers periodiek een waardering. Dit geeft inzicht in hoe de waarde van die onderneming gemaximaliseerd kan worden en zo bij een eventuele (onverwachte) verkoop de maximale verkoopopbrengst kan worden gegenereerd.

Neem contact op

Contact

Rob Koops RV
Rob Koops

Corporate finance adviseur

+31 (0)53 850 49 22

René Otten
René Otten

Corporate finance adviseur

+31 (0)57 274 58 21

Deel dit artikel